Föreningsstadgar 220519

Föreningsstadgar KBEC

1 Namn

1.1 Föreningens namn är Kongeliga Bohus Elfsborghs Caroliner.


2 Ändamål

2.1 Föreningen har till ändamål att med utgångspunkt i Kongl Bohus reg. Kongl
Älvsborgs reg. Göteborgs garnison i Carolinertid i Göteborg och Bohuslän med i övrigt bevarade historiska miljöer bedriva levande museiverksamhet, visande alla aspekter av Carolinens liv, i helg och söcken, arbete och fritid samt att
bedriva kulturhistorisk forskning i dessa och angränsande ämnen. I första hand
skall verksamheten bedrivas med utgångspunkt från Carolinertiden, men även
äldre och nyare militärkulturhistoria må uppvisas.

3 Styrelsens säte

3.1 Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

4 Regler för föreningens verksamhet

4.1 Föreningen skall:
aktivt företräda demokratiska värden och värderingar vara partipolitiskt obunden och religiöst neutral efter bästa förmåga vara historiskt korrekt i verksamhet, klädsel och utrustning.

4.2 Generellt alkoholförbud råder under uppvisning/träning för att föreningen skall upprätthålla en hög säkerhetsnivå. Detta gäller alla deltagare undantaget representation eller liknande verksamhet. Utsedd uppvisningschef anger när/om det är tillåtet att inta alkohol. Vid uppvisning som sträcker sig över mer än en dag skall agerande chef ange vilka förhållningsregler som gäller angående intagande av alkohol.
5 Medlemskap

5.1 Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är inbetald är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen.
Reviderad före 2010-02-10

5.2 I föreningen finns följande medlemskategorier (kallas i dessa stadgar medlem):
Barnmedlem (< 15 år). Medlemskap kan medgivas om minst 1 av barnets målsmän är medlem i föreningen. (Barnmedlem betalar ingen årsavgift och har därmed inte rösträtt vid föreningsmöten)
Ungdomsmedlem (15 - 18 år). Medlemskap kan medgivas om minst 1 målsman är medlem i föreningen eller med målsmans skriftliga medgivande.
Ordinarie medlem (> 18 år).
Medlem med familj som är skrivna på samma adress. (Medlem 1 betalar full medlemsavgift, övriga i familjen betalar halva medlemsavgiften).

Ständig medlem. (Inga nya ständiga medlemmar accepteras efter dessa stadgars ikraftträdande) Hedersmedlem. (Person som särskilt gynnat föreningen kan av enhälligt årsmöte utses till hedersmedlem. Hedersmedlem betalar ingen årsavgift och har därmed inte rösträtt vid föreningsmöten.)
Reviderad 2015-03-17.
6 Utträde

6.1 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen meddela styrelsen.

6.2 Medlem som efter två påminnelser inte betalt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
7 Uteslutning

7.1 Medlem som motarbetar föreningens syften/ändamål bör av föreningsmöte uteslutas.
8 Arbetsgrupper

8.1 Föreningens verksamhet bedrivs i arbetsgrupper. Arbetsgrupperna utser en ansvarig inom sig.
Reviderad 2015-03-17.
9 Truppchef

9.1 Truppchef väljs av årsmöte för en tid av ett år. Truppchef anses ständigt vara adjungerad vid styrelsemöten.

9.2 Truppchefens uppgifter:
• att ansvara för att föreningens uppdrag och uppvisningar blir genomförda i enlighet med föreningens målsättning samt upprättade kontrakt.
• att se till att medlemmarna blir erbjudna träningstillfällen i tillräcklig mängd.
Reviderad före 2010-02-10

• att erbjuda nya medlemmar vapenutbildning på de vapen som används i föreningens verksamhet.
10 Årsmöte/Föreningsmöte

10.1 Årsmöte/föreningsmöte skall hållas inom Storgöteborg.

10.2 Styrelsen beslutar om dag och plats för årsmöte/föreningsmöte samt kallar samtliga medlemmar skriftligen senast fyra veckor innan mötet.

10.3 Kallelse till årsmöte/föreningsmöte bör innehålla uppgift om det/de ärenden som föranlett mötet.

10.4 Vid årsmöte/föreningsmöte skall mötesprotokoll föras av mötessekreterare. Protokollet justeras av mötesordföranden och två justerare

10.5 Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång.

10.6 Samtliga handlingar rörande årsmöte/föreningsmöte skall, senast två veckor före mötet skickas ut till de medlemmar som meddelat adress samt publiceras på föreningens hemsida.

10.7 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om mötet behörigen utlysts
7. Fastställande av dagordning
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för senaste verksamhetsåret
9. Revisorernas berättelse för samma tid
10. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av rörelseresultatet
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Val av ordförande alternativt kassör
13. Val av sekreterare
14. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter
15. Val av truppchef
16. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
17. Val av valberedning
18. Beslut om årsavgift för nästkommande verksamhetsår
19. Behandling av motioner samt frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet
20. Övriga ärenden
21. Mötets avslutande
Reviderad före 2010-02-10

10.8 Ett föreningsmöte (höstmöte) skall hållas under perioden september-oktober.

10.9 Extra föreningsmöte skall hållas när styrelsen så finner lämpligt eller minst 10 medlemmar så skriftligen begär.
11 Omröstning

11.1 Vid ordinarie årsmöte har varje medlem som före 1 Mars betalat årsavgift för innevarande år en röst.
Reviderad 2016-03-17.

11.2 Vid höstmöte/extra föreningsmöte har alla medlemmar som betalt årsavgift senast 6 veckor före mötet en röst.

11.3 All omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärts.

11.4 Beslut fattas normalt med enkel röstövervikt. Personval avgörs genom lottning vid lika röstetal.

11.5 Rösträtt kan utövas genom ombud. Medlem kan vara ombud för endast en person. Ombud skall ha skriftlig fullmakt från den icke närvarande medlemmen.

11.6 Styrelseledamöter och suppleanter för dessa har inte rösträtt vid fråga om ansvarsfrihet för styrelsen samt vid val av revisorer och suppleant för dessa.

11.7 Vid lika röstetal på styrelsemöten gäller den åsikt som mötesordföranden biträder.
12 Motioner

12.1 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före föreningsmöte.
13 Styrelse

13.1 Föreningen leds av en styrelse vald bland föreningens medlemmar.

13.2 Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, fyra, sex eller åtta övriga ledamöter samt två suppleanter.
Reviderades 2017-03-28

13.3 Ordförande och kassör väljs växelvis för en period av två år. Sekreterare, ledamöter samt suppleanter väljs för en period av ett år.

13.4 Styrelsen kan utöver de som tidigare nämnts adjungera ytterligare personer vid behov. Adjungerade personer har yttranderätt men inte rösträtt vid mötet.
Reviderad före 2010-02-10
14 Styrelsens uppgifter

14.1 Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och hanterar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars
handläggning inte regleras på annat sätt av dessa stadgar.

14.2 Det åligger styrelsen:
• att verka för föreningens ändamål
• att verkställa av föreningsmöte fattade beslut
• att förvalta föreningens ekonomi och bokföring
• att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte
• att verkställa övriga åliggande enligt dessa stadgar
• att vid behov utse arbetsgrupper för skilda verksamheter inom ramen för föreningens ändamål
15 Styrelsesammanträden

15.1 Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse minst sex gånger per år eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär.

15.2 Kallelse till styrelsesammanträde skall ske skriftligen minst en vecka i förväg. Alla ledamöter, suppleanter samt adjungerade skall kallas.

15.3 Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.
Reviderades 2017-03-28

15.4 Vid sammanträde skall protokoll föras, vilket justeras av mötesordförande. För varje beslut skall ansvarig person utses.
16 Firmatecknare

16.1 Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör i förening.
17 Ekonomi

17.1 Inkomster, donationer och bidrag tillfaller föreningskassan.

17.2 I de fall donatorer/bidragsgivare utfärdat särskilda bestämmelser skall dessa följas av styrelsen.

17.3 Styrelsen fattar beslut om inköp av materiel och andra för verksamheten förbundna omkostnader.
Reviderad före 2010-02-10

17.4 Kassören får disponera en handkassa upp till 1500 kr . Efter styrelsebeslut kan handkassan tillfälligtvis överskrida 1500 kr. Överskridande belopp skall snarast möjligt sättas in på föreningens bankkonto.
18 Revision

18.1 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper för det gångna räkenskapsåret granskas av de på årsmötet utsedda revisorerna. Revisorer och
suppleant för dessa väljs för en period av ett år.

18.2 Styrelsens förvaltningsberättelse och årsredovisning skall senast 31 januari överlämnas till revisorerna för granskning.

18.3 Föreningens räkenskaper och protokoll skall ständigt vara tillgängliga för revisorerna.

18.4 Revisorerna skall senast 3 veckor före årsmötet avlägga berättelse över sin granskning att föreläggas årsmötet.
19 Fastigheter, lokaler m.m.

19.1 För av föreningen disponerade lokaler utfärdas särskilt regelverk upprättat av styrelsen.
20 Register

20.1 Medlemsregister över föreningens medlemmar förs av sekreteraren i samarbete med kassören.

20.2 Register över föreningens fasta och lösa egendom förs av styrelsen som även ansvarar för att inventering sker minst 2 gånger per år. Deponerad eller på annat sätt lånad materiel registerförs separat av styrelsen.
21 Stadgeändring (Skall behandlas som motion)

21.1 Ändring av dessa stadgar kan endast göras av två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte och kräver att minst två
tredjedelar av dem som röstar bifaller ändringsförslaget.
22 Upplösning (Skall behandlas som motion)

22.1 Upplösning av föreningen kräver beslut vid två på varandra följande föreningsmöten. Ett av mötena skall vara ordinarie årsmöte. Vid beslut krävs att
minst två tredjedelar av dem som röstar bifaller förslaget.

22.2 Vid upplösning av föreningen skall beslut rörande föreningens ekonomiska tillgångar och egendom fattas. I första hand skall dessa tillfalla musealt inriktad verksamhet.
23 Sammansättning, åligganden

23.1 Valberedningen består av minst två ledamöter valda av årsmötet. I valberedningen bör bägge könen och olika åldersgrupper finnas representerade.

23.2 Valberedningen skall senaste en månad före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

23.3 Senast en vecka före årsmötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för röstberättigade medlemmar.
Antagen 2022-03-26

24 Immateriella rättigheter

24.1 All upphovsrätt och annan immateriell rätt till innehållet på föreningens hemsida, www.kbec.se, tillkommer föreningen utan rätt till ersättning för upphovspersonen.
Antagen 2015-03-17.

Föreningens namn: Kongeliga Bohus Elfsborghs Caroliner
Org. Nr: 85 72 04-9586
Stadgad 1985-07-26

Antagande och ändringar

1985-07-26 Stadgarna antogs
1990-02-21 Stadgarna reviderade
1998-03-15 Stadgarna reviderade
2010-02-10 Stadgarna reviderade
2015-03-17 reviderades 5.2 och 8.1, och 23/23.1 blev antagen/tillagd
2016-03-17 reviderades 11.1
2017-03-28 reviderades 13.2 och 15.3
2022-05-19 flyttade punkt 23 till punkt 24 och lade till punkt 23